นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์

ผู้ก่อตั้ง และ ประธานกรรมการบริหาร

สำเร็จแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย ; ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาการฝากเก็บเนื้อเยื่อและการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ จาก National University of Singapore; วุฒิบัตรด้านการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด จาก American Academy of Anti-Aging Medicine

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์รังสรรค์ พาลพ่าย

ผู้ก่อตั้ง และ ประธานที่ปรึกษา

ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการโคลนนิ่งและเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; จบดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกียวโต และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการถ่ายฝากตัวอ่อนและการปฏิสนธินอกร่างกาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

นายแพทย์จำรัส สกุลไพศาล

ผู้ก่อตั้ง และ ประธานคณะกรรมการ

สำเร็จแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย ; ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ดอกเตอร์ธณัท กุลกาญจนาวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการและผู้อำนวยการฝ่ายระบบการประมวลผล

สำเร็จสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก (ทุนกาญจนาภิเษก) ทำงานวิจัยที่ Emory University

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จุนอิจิ มัตสึยามา

กรรมการที่ปรึกษาของเมดีส เอ็น เค เซลล์

สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิอิกาตะ ในปี พ.ศ. 2520; ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2529; เป็นอาจารย์สอนภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จิชิ ในปี พ.ศ. 2534

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ซาเนะฮิโกะ ฟูจิตะ

กรรมการที่ปรึกษาของเมดีส เอ็น เค เซลล์

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นิฮอน; ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ - Medical corporation New City Osaki clinic; กรรมการบริหาร (สมาคมระบบทางเดินอาหารวิทยาแห่งญี่ปุ่น, สมาคมอายุรศาสตร์แห่งญี่ปุ่น และ สมาคมตับวิทยาแห่งญี่ปุ่น)

นายแพทย์เฉวียน ซู

กรรมการบริหารเมดีซเมดิคอล

ศึกษาที่ China Medical University, Taichung, Taiwan ; เป็นแพททย์ประจำแผนกส่องกล้องวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีวิทยา Chang Gung Memorial Hospital, Linkou, Taiwan ; เป็นสมาชิกสมาคม Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy & Minimally Invasive Therapy

ราล์ฟ คาร์สเทน บิสสินเกอร์

ผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศเมดีซกรุ๊ป

ด้วยประสบการณ์กว่า30 ปีในการขาย, การตลาด และการวางแผนกลยุทธ์ให้กับ BMW Group ในตลาดโลกเช่น ออสเตรเลีย, ประเทศเยอรมนี, สิงคโปร์, อินเดีย, ประเทศไทย และตะวันออกกลาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง the vice dealer principal ของ German Auto group, กรุงเทพ

ดอกเตอร์สิรินทร์รัตน์ ศิริวิสูตร

ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเนื้อเยื่อเมดีซ

ดุษฎีบัณฑิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, New York; กรรมการวิชาการ (เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวเสื่อมและเซลล์บำบัด, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย)

นายแพทย์คิม วู แรม

ผู้อำนวยการเมดีซ ประเทศเกาหลี

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกและเสริมสร้างใบหน้าแห่งเกาหลี (งานวิจัยกลุ่มโรคตา, งานวิจัยกลุ่มการเสริมจมูก, งานวิจัยกลุ่มศัลยกรรมตกแต่งไขมัน, งานวิจัยกลุ่มศัลยกรรมโครงหน้า, การศึกษากลุ่มมะเร็งลุกลามใต้เอพิทีเลี่ยม)

โจเซฟ ริฟกิน

ผู้อำนวยการเมดีซ ประเทศเวียดนาม

เป็นเวลากว่า 20 ปีสำหรับประสบการณ์ในการบริหาร เวลา 16 ปีสำหรับตลาดในเอเชีย ผ่าน 11 ประเทศ; ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชี University of South Australia; ผู้ตรวจสอบบัญชี (ในประเทศออสเตรเลีย, หอการค้าออสเตรเลียและยุโรป)

นายแพทย์อัง ซอว์ ฮทุน

ผุ้อำนวยการเมดีซ ประเทศเมียนมา

ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต (M.B.B.S.) สาขาวิชารังสีวินิจฉัย (University of Medicine II Yangon) ; เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ (Myat Thaw Hsu specialist clinic); ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ABC Medical Services – ผู้ให้บริการจัดเก็บและแช่แข็ง เลือดสายสะดือและเนื้อเยื่อสายสะดือ)

ลิม เก็ก เลียน ชารอน

ผู้บริหารเมดีซ ประเทศสิงคโปร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการ (Hons), University of London (SIM)