Terms of use and privacy policy

ข้อกำหนดในการให้บริการ
1. ข้อกำหนด
เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ www.medezegroup.com คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการ,
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้
หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้
และเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
2. สิทธิ์ในการใช้งาน
อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดชั่วคราวสำหรับบางส่วนของเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ในเว็บไซต์ของ
Medeze เพื่อการดูเฉพาะส่วนบุคคลไม่ใช่เชิงพาณิชย์ นี่คือการให้สิทธิ์ในการใช้งาน
มิใช่การถ่ายโอนชื่อ และภายใต้การอนุญาตนี้คุณจะต้องไม่:
i. แก้ไขหรือคัดลอกเนื้อหา;

ii. ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อแสดงต่อสาธารณะใด ๆ
(ทั้งในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์);
iii. พยายามที่จะแยกส่วนประกอบหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ
เมดีซกรุ๊ป;
iv. ลบลิขสิทธิ์หรือเอกสารกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหา; หรือ
v. ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นหรือ "จำลอง" เนื้อหาลงในเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
b. สิทธิ์ในการใช้งานนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากคุณฝ่าฝืนข้อจำกัดเหล่านี้
และสิทธิ์นี้อาจถูกยกเลิกโดย เมดีซกรุ๊ป เมื่อใดก็ได้
เมื่อคุณยกเลิกการดูเนื้อหาหรือเมื่อสิ้นสุดสิทธิ์ในการใช้งานคุณต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในครอ
บครองของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์
3. ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน
เนื้อหาในเว็บไซต์ของ เมดีซกรุ๊ป มีอยู่นับเป็นการบริการข้อมูลโดยพื้นฐาน เมดีซจะไม่มีการรับรอง,
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่ระบุชัดเจนหรือโดยนัย
และเราขอสงวนสิทธิ์รวมถึงปฏิเสธการรับรองใดๆทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อจำกัด,
ทั้งการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขสภาพทางการค้า,
ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆเฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ
นอกจากนี้ เมดีซกรุ๊ป จะไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง,
ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ หรือความน่าเชื่อถือในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้
หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือในเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
เมดีซกรุ๊ป หรือ ผู้จัดหาสินค้าของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ(รวมถึง,ไม่จำกัด
ทั้งความเสียหายต่อการสูญหายของข้อมูลหรือผลกำไร หรือจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ)
ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์ของ เมดีซกรุ๊ป แม้ว่า เมดีซกรุ๊ป หรือ
ตัวแทนของ เมดีซกรุ๊ป
ที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการแจ้งเตือนโดยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเ
กิดความเสียหายดังกล่าว
เนื่องจากขอบเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งนั้นไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยหรือข้อ
จำกัดความรับผิดของความเสียหายที่ตามมาหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้กับคุณได้
5. ความถูกต้องของเนื้อหา
เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ เมดีซกรุ๊ป อาจรวมถึงข้อผิดพลาดด้านเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ
เมดีซกรุ๊ป ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของ บริษัท มีความถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน
เมดีซกรุ๊ป อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัท
ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างไรก็ตามเมดีซกรุ๊ปไม่ได้ให้คำยืนยันใดในการปรับปรุงเนื้อหา
6. การเชื่อมโยง
เมดีซกรุ๊ป มิได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัท
และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว
รวมถึงการเชื่อมโยงอื่นๆล้วนไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยเว็บไซต์ของ เมดีซกรุ๊ป
ดังนั้นการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้เอง
7. การปรับเปลี่ยน
เมดีซกรุ๊ป
สามารถแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบัน
8. กฎหมายที่บังคับใช้กับสัญญา
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณ
ยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจของศาลในรัฐหรือสถานที่นั้น

นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา
นโยบายของ เมดีซกรุ๊ป คือการเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ
ที่เราอาจเก็บรวบรวมในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราได้พัฒนา
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีที่เราเก็บรวบรวม,ใช้, สื่อสาร, เปิดเผย
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
เราได้ระบุนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรานี้ไว้ในข้อความด้านล่าง
1.เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม
และตามความเหมาะสมโดยได้รับความรู้หรือยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
3.เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดขึ้นและเพื่อวัตถุประสง
ค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ต่อเมื่อเราจะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
4.ข้อมูลส่วนบุคคลควรมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่จะใช้และอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประส
งค์เหล่านั้น ข้อมูลควรมีความถูกต้อง, ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
5.เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้การป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการต่อต้านการสูญหายหรื
อถูกขโมย รวมทั้งการเข้าถึง, การเปิดเผย, คัดลอก, การใช้ หรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.เรามีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลของเรา
7.เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว